Mashino Wine
Mashino Wine
Address:

3272, Ojima, Shimoinagun, Matukawa Town, Nagano, 399-3304, Japan

Holiday:

Dec. 31 to Jan.3

TEL:

+81-265-36-3013

FAX:

+81-265-36-5599

URL:

http://www.mashinowine.com/

E-Mail:

info@mashinowine.com

Shop

Shop Hour:

9:00 to 17:00

Holiday:

Dec. 31 to Jan.3

Tel:

+81-265-36-3013